Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se

När man studerar hos oss är man delaktig i en internationaliseringsprocess som lyfter kvaliteten i våra utbildningar, i vår forskning och i regionen i stort. All verksamhet i Högskolan Dalarna ska innefatta ett internationellt perspektiv. Studenter som tar ut examen hos oss ska ha haft internationella inslag som varit relevanta i sin utbildning.

Samarbetspartners över hela världen

För att utveckla det internationella perspektivet, både på campus och på nätet, har vi ett brett nätverk av samarbetspartners över hela världen. Nätverket är tillgängligt för både våra studenter och våra anställda. Erfarenheter och intryck från de som tillbringat en tid utomlands bidrar tillsammans med gästföreläsare och gäststudenter från andra länder till en ökad internationalisering av vår verksamhet.

Internationella rådet

Internationella rådet utses av rektor och har till uppgift att initiera, stimulera, främja, stödja och följa upp implementeringen av vår internationaliseringspolicy. Detta innebär bland annat följande:

  • Upprätta och följa upp en för högskolan gemensam handlingsplan med tidsatta och mätbara mål
  • Inventera och utvärdera högskolans internationella avtal i relation till högskolans policy
  • Informera om och samordna högskolans deltagande i olika EU-program rörande utbildning
  • Besluta i ärenden gällande olika internationella stipendier
  • Stimulera aktiviteter i linje med högskolans internationaliseringspolicy genom att föreslå fördelning av utvecklingsmedel, samt följa upp dessa

Har du frågor om internationaliseringsarbetet på högskolan eller om internationella rådet – kontakta internationaliseringssamordnaren Susanne Corrigox.

Senast uppdaterad: