Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se

Utbildnings- och forskningskansliet (UFK) är ett stabs- och utvecklingsorgan för Högskolan Dalarna. Kansliets huvudsakliga uppgifter handlar om verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling, både avseende utbildning och forskning. Kansliets chef är direkt underställd rektor. UFK är indelat i två avdelningar.

Avdelningen för styrning och kvalitet

Avdelningen för styrning och kvalitet är ett stabs- och serviceorgan för Högskolans styrelse, rektor, ledning och de kollegiala nämnderna. Avdelningen ingår i Utbildnings- och forskningskansliet.

Styrning och kvalitets uppgifter

Avdelning för Styrning och kvalitet ansvarar för strategiskt och operativt verksamhetsstöd till rektor, de kollegiala nämnderna samt akademierna. Arbetet sker bland annat genom beredning av styrdokument såsom forsknings- och utbildningsstrategi, planeringsförutsättningar som grund för budgetar och verksamhetsplaner samt för beredning av verksamhetsuppdrag till akademier, stödfunktioner och nämnder. I underlagen till strategiska dokument, verksamhetsuppdragen och till verksamhetsberättelserna ingår planering och uppföljning av verksamheternas resultat.

Styrning och kvalitet ska vara stöd och serviceorgan för utbildningsplanering, programutveckling, internationalisering, mångfaldsarbete, forskningssamordning, inklusive stöd till forskningsprofilerna samt utbildning på forskarnivå. Avdelningen ska även vara operativt drivande gällande kvalitetsutvecklingen där processbaserad verksamhetsutveckling ingår. Inom ramen för verksamheten ingår att tillhandahålla ett nämndkansli med uppgift att ge administrativt stöd åt Högskolans kollegiala nämnder och råd men också att utreda och bereda ärenden inför beslut.

Utbildnings- och forskningskansliets uppgifter

Den ena av kansliets två huvuduppgifter är strategiskt och operativt stöd till ledning, nämnder och akademier avseende verksamhetsplanering och kvalitetsutveckling. Detta görs främst inom Avdelningen för styrning och kvalitet. Den andra huvuduppgiften är att stödja Högskolans vidare utveckling som ledande inom Nästa generations lärande. Detta görs såväl inom NGL-centrum som i forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser. UFK har dessutom en samordnande och strategisk roll i Högskolan Dalarnas arbete med internationalisering och mångfald.

Chef för utbildnings- och forskningskansliet
023-77 83 61
Senast uppdaterad: