Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se

Högskolans systematiska kvalitetsarbete syftar till att säkerställa och utveckla utbildning, forskning och samverkan. Kvalitetsarbetet ska bidra till förverkligandet av Högskolans vision och prioriterade inriktningar samt de krav och förväntningar som ställs av regering, riksdag och övriga intressenter både på regional, nationell och internationell nivå.

Kvalitetsmedveten kultur

Ledningens ansvar och engagemang är av avgörande betydelse för utveckling och upprätthållande av en kvalitetsmedveten kultur; en kultur som präglas av tydligt ledarskap, öppenhet och transparens, beredskap till omprövning och vilja till förbättringsarbete. Kvalitetsansvaret är en gemensam angelägenhet för Högskolans personal och studenter; var och en har ansvar för att utveckla kvaliteten inom det egna ansvarsområdet.

Högskolans samtliga anställda och studenter har därför en viktig uppgift och tilldelats ett stort förtroende för att i det dagliga arbetet, tillsammans med det omgivande samhället, verka för en verksamhet och akademisk lärmiljö av hög kvalitet och i ständig utveckling.

Uppföljning och utveckling

Det systematiska kvalitetsarbetet bygger på välplanerade och medvetna uppföljningar och analyser som utgör underlag för kontinuerlig utveckling av verksamheten.

Högskolans systematiska kvalitetsarbete vilar på tre pelare Verksamhetsstyrning och uppföljning, Planerad utvärdering och granskning samt Operativt och kontinuerligt kvalitetsarbete.

Forsknings- och utvecklingsstrateg
023-77 82 80
Senast uppdaterad: