Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se

Så styrs Högskolan 

Högskolan Dalarnas verksamhet leds av en styrelse som har en mandatperiod på tre år. Styrelsen ser till alla högskolans angelägenheter och är ansvarig för att dess uppgifter utförs. Åtta av styrelsens ledamöter företräder allmänna intressen och utses av regeringen. Regeringen utser även styrelsens ordförande.

Lagar och förordningar

Hur verksamheten styrs är bland annat reglerat av högskolelagen och högskoleförordningen. Mer om dessa och andra förordningar och föreskrifter som styr vår verksamhet kan du läsa om hos Universitetskanslersämbetet.

Staten ansvarig

Staten är ytterst ansvarig för högskolans verksamhet, men det är ålagt högskolorna och universiteten att bedriva den. Högskolans verksamhets styrs av det årliga regleringsbrev som regeringen beslutar om. Hur verksamheten bedrivs redovisas årligen till staten via centrala dokument, till exempel årsredovisning och flerårigt budgetunderlag. Dessutom redovisas verksamheten i en verksamhetsberättelse.

Organisationsplan Högskolan Dalarna 
Organisationsskiss, Högskolan Dalarna

Vem gör vad?

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen har det övergripande ansvaret för hela verksamheten vid Högskolan Dalarna. Den består av företrädare för Högskolans lärare och studenter samt representanter från övriga samhället.

Läs mer om Högskolestyrelsen

Rektor och prorektor

Högskolans rektor svarar för ledningen av verksamheten närmast under styrelsen. Prorektor är rektors ställföreträdare.

Rektor har även utsett två vicerektorer.

Läs mer om rektor

Nämnder

Utbildnings- och forskningsnämnden

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) är det högsta kollegialt sammansatta organet inom Högskolan och har en roll som motsvarar fakultetsnämnden vid ett universitet. UFN ansvarar för säkring och utveckling av kvalitet inom utbildning och forskning samt beslutar om relevanta styrdokument.

Läs mer om Utbildnings- och forskningsnämnden

Forskarutbildningsnämnden

Högskolan Dalarna har examenstillstånd på forskarnivå inom mikrodataanalys och har doktorander inskrivna vid andra lärosäten verksamma inom alla högskolans forskningsprofiler. Ansvaret för frågor om forskarutbildning vilar främst på Forskarutbildningsnämnden som är underställd UFN och har en nära koppling till forskningsprofilerna.

Läs mer om Forskarutbildningsnämnden

Fler nämnder

Vid Högskolan finns även ett antal andra högskolegemensamma nämnder som bereder och beslutar i särskilda frågor, till exempel

  • Områdesnämnder
  • Disciplinnämnden
  • Personalansvarsnämnden
  • Anställningsförslagsutskottet
  • Forskningsetiska nämnden

Högskoleförvaltningen

Högskoleförvaltningen ger administrativ service åt bland andra studenter, akademier och styrelser. Förvaltningschefen svarar under rektor för universitetets administration och ekonomi samt den gemensamma förvaltningsorganisationen.

Läs mer om Högskoleförvaltningen

Utbildnings- och forskningskansliet

Utbildnings- och forskningskansliet är ett stabs- och utvecklingsorgan för Högskolan. Kansliets huvudsakliga uppgifter handlar om verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling, både avseende utbildning och forskning.

Läs mer om Utbildnings- och forskningskansliet

NGL-centrum

NGL-cetrum arbetar för att integrera teknik och innovation i det dagliga lärandet och undervisningen för att möta de pedagogiska utmaningarna både i dag och i morgon.

Läs mer om NGL-centrum

Biblioteket

Högskolans biblioteks främsta uppgift är att stödja Högskolans forskning och utbildning genom god tillgång till vetenskaplig litteratur och information. Verksamheten leds av bibliotekschef.

Läs mer på biblioteks webbplats

Akademier

Högskolan Dalarna har följande akademier:

Det är på akademierna som vår forskning och utbildning sker. Verksamheten vid en akademi leds av en akademichef.

Forskningsprofiler

 

Rektorsråd
023-77 86 32
Senast uppdaterad: