Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se

Organisationen

 • 765 anställda omfattande totalt 601,5 personår
 • 40 professorer
 • 49 docenter
 • 54% forskarutbildade lärare: inkl. meriteringsanst. och forskningsledare (avser antal individer)
 • 264 adjunkter

Forskning 

 • 62 forskarstuderande varav 10 i egen forskarutbildning, samt 7 företagsdoktorander och 12 kommundoktorander
 • 600 mnkr i omsättning varav 106,2 mnkr (18 %) inom forskningsverksamhet
 • 42 % externfinansiering inom forskningsverksamheten, 44 mnkr

Utbildning

 • 76 utbildningsprogram varav 27 på avancerad nivå 
 • 1 170 kurser

Studenter

 • 15 493 studenter
 • 10 498 studenter inom nätbaserad utbildning
  1274 internationella studenter (freemovers och utbytesstudenter) Källa: SCB/UKÄ, siffrorna avser läsår
 • 5907 helårsstudenter
 • 4 729 helårsprestationer, prestationsgrad 80,1%
 • 1 193 examina, varav 9 masterexamen, 104 magisterexamen och 464 kandidatexamen 

Saknar du någon siffra eller vill ha mer detaljerade uppgifter inom något område hänvisar vi i första hand till årsredovisningen.

Högskolan Dalarna i siffror 2015

Organisationen

 • 751 anställda omfattande totalt 604,4 personår
 • 43 professorer
 • 39 docenter
 • 55% forskarutbildade lärare, inkl. post doctor, forskarassisent. och forskningsledare
 • 269 adjunkter

Forskning 

 • 72 forskarstuderande, varav 4 företagsdoktorander och 7 kommundoktorander
 • 587 mnkr i omslutning varav 109,5 mnkr, 19 %, inom forskningsverksamhet
 • 49 %, 54 mnkr, externfinansiering inom forskningsverksamheten

Utbildning

 • 73 utbildningsprogram varav 27 på avancerad nivå 
 • 1 186 kurser

Studenter

 • 16 344 studenter
 • 11 642 studenter inom nätbaserad utbildning
 • 1 181 internationella studenter. Källa: SCB/HSV, siffrorna avser läsår
 • 6 267 helårsstudenter
 • 4 685 helårsprestationer, prestationsgrad 74,8%
 • 1 274 examina

Saknar du någon siffra eller vill ha mer detaljerade uppgifter inom något område hänvisar vi i första hand till årsredovisningen.

Planeringsansvarig
023-77 80 33
070-684 80 33
Senast uppdaterad: