Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se

Vi jobbar vidare med finansiering till nya KTP. Redan har vi fått stöd för att gå vidare med ytterligare KTP-projekt i Dalarna i och med projektet "Scandinavian Heartland – Business Improvement". Projektet är ett samarbete mellan Fjellregionen i Norge och Dalarna i Sverige som stöttar företag och kommuner att skapa innovationer och flerkulturell värdeskapandet genom att tillsammans utveckla nya och utbyta befintliga metoder över gränsen. Metoderna som används i projektet har utvecklats under de senaste åren i antingen Sverige eller Norge, har passerat pilotstadiet, varit framgångsrika men inte nådd spridning i projektområdet. Projektet är uppdelat i arbetspaket som genomförs av befintliga näringslivsaktörer, forskningsinstitutioner eller kommuner.

En av dessa metoder är KTP (Knowledge Transfer Partnerships) som har utvecklats i Skottland och anpassats till svenska förhållanden av Högskolan Dalarna. Inom projektet vill vi bidra till att skapa ett KTP-center i Dalarna och involvera fler Högskolor, testa ett nytt koncept "KTP-integration" på två företag för att kunna tillvarata kunskap från personer med utländsk bakgrund och introducera metoden i Norge. Insatsen genomförs av Högskolan Dalarna som samarbetar med Rörosregionen Näringshage om att introducera metoden i Norge och med IUC-dalarna i rekrytering av KTP-företag. I insatsen ingår också ett samarbete med IUC-Dalarna om introduktion av "Skräddarsydd Massproduktion" där Högskolan genom KTP-akademiker tillhandahåller kunskapsresurser inom detta område. I Fjellregionen ansvarar Rörosregionen Näringshage att testa och sprida metoden. Högskolan fungerar som mentor och stödresurs. Genom kunskapsutbytet över gränsen vill vi stärka samarbetet mellan forsknings- och utvecklingsinstitutionerna som på sikt ska leda till varaktiga kunskapsutbyten. Uppdragsgivare är Länsstyrelsen Dalarna. Uppdraget avser perioden 20150501 - 20180430.

Vidare har vi gått in med två ansökningar om EU-medel, aktuella projekt är:

  • KTP 2.0 Smart Specialisering
  • KTP Energi

Medfinansiering är klar och vi inväntar de slutgiltiga beskeden om stöd, beslutet förväntas komma i december 2015.