Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se

Vi producerar bland annat eget utbildningsmaterial och ger våra lärare möjligheter att utveckla sin pedagogiska skicklighet genom vetenskapligt förankrade högskolepedagogiska kurser. Med detta som utgångspunkt ska NGL-centrum stödja Högskolans mål att vara ledande inom Nästa generations lärande. Nästa generations lärande handlar om pedagogik som utvecklar teknik och hur vi på ett innovativt sätt kan utnyttja de möjligheter som dagens teknik ger för att möta pedagogiska utmaningar.

Nästa generations lärande (NGL)

Nästa generations lärande (Next generation learning) används som begrepp av flera institutioner och dess definition är inte glasklar. I USA, där mycket arbete inom detta fält pågår, definierar Bill & Melinda Gates Foundation begreppet på följande sätt:

The intelligent use of technology to develop innovative learning models and personalized educational pathways.

Högskolan Dalarnas syn på begreppet är att det innebär pedagogisk utveckling och förnyelse med hjälp och stöd av tekniska hjälpmedel. Utifrån denna definition arbetar vi för att kontinuerligt utveckla våra metoder och stödja såväl lärare som studenter i lärande- och undervisningssituationer.

Pedagogik i centrum

Vi har en omfattande pedagogisk verksamhet, dels genom kurser för lärare och studenter, men också genom vårt utvecklande av instruktioner och användarguider. Att arbeta för en:

 • aktiv pedagogisk diskussion inom Högskolan
 • ansvara för den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen
 • övriga pedagogiska utbildningar hör också till vårt uppdrag.

Pedagogiskt stöd

Vi bedriver också en tydlig verksamhets- och kundorienterad support vilket har visat sig vara en av de viktigaste framgångsfaktorerna som lett till Högskolans framskjutna position inom nätbaserat lärande. Personal och studenter har möjlighet att måndag-torsdag klockan 08.00 – 22.00 samt fredag klockan 08.00 - 16.00 få både pedagogisk och teknisk hjälp från oss genom flera olika kontaktvägar. Vi gör också professionella produktioner som läggs ut som öppna lärresurser på bland annat iTunesU och Youtube.

Utbildningsverktyg

Vi har ett brett utbud av utbildningsverktyg i vilka vi ger både kurser och daglig support. Som anställd kan du anmäla dig till de olika kurserna på intranätet. Till studenter erbjuder vi vid terminstarter kurser och genomgångar i Fronter och Connect.

Till vissa verktyg har vi inga stående kurser eller kurser enbart i början av terminerna. Vänligen kontakta NGL-centrum om du saknar en kurs i något verktyg.

 • Fronter är vår nätbaserade lärplattform utifrån vilken alla våra utbildningar och kurser administreras.
 • Connect eller Samtal som vi kallar plattformen, är ett program för möten inom nätbaserade kurser. Med Connect kan lärare och studenter träffas, samtala och dela information under till exempel seminarier.
 • Videochatten är ett system för direktsända föreläsningar där du kan titta på föreläsningar från någon av våra fysiska föreläsningssalar.
 • Inspelningsstudion används när lärare vill göra digitala inspelningar av sina föreläsningar och göra dem tillgängliga för studenterna.
 • SMART Board är en stor tryckkänslig skrivtavla med interaktiva funktioner som används i några av våra salar. Ett sympodium är en mindre variant av en SMART Board som kan kopplas till en projektor.
 • Med Adobe Presenter förvandlas PowerPoint-presentationer lätt till färdiga föreläsningar med inspelat tal och video.
 • Ephous är ett antiplagieringsverktyg som lärare kan använda för att kontrollera studenters texter ur ett plagieringsperspektiv.
 • Vår egen Wiki används av både lärare och studenter för att skapa och redigera texter. Texterna utgör delar av en större samling kunskap i vitt skilda ämnen.
Historisk utveckling

2002 grundas IKT-pedagogiskt centrum vid Högskolan Dalarna. Avdelningen, som till en början består av tre personer, får i uppdrag att ge support och stöd till studenter och lärare i distansutbildning. Fem år senare påbörjar Högskolan Dalarna utveckling av Videochat - ett system för att livesända föreläsningar, Högskolan inför Fronter som lärplattform och IKT-pedagogiskt centrums personalstyrka uppgår till fem personer. Nätbaserad utbildning växer vid Högskolan Dalarna. Mycket tack vare språkämnena så ökar behovet av antalet användare i Marratech, som vid tiden används som videokonferensverktyg. Fler licenser köps in.

2008 anställs ytterligare två personer vid IKT-pedagogiskt centrum och avdelningen består nu av sju personer. Samma år läggs Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet och NSHU ned och med det avstannar utvecklingen inom nätbaserad utbildning i hög omfattning vid landets lärosäten. Dock ej vid Högskolan Dalarna utan tvärtom, med rektor Agneta Stark vid rodret satsar Högskolan nu mer på nätbaserad utbildning

2009 Denna satsning är en av anledningarna till att Högskolan Dalarna är bland de snabbast växande lärosätena i landet. Särskild utveckling gör Högskolan Dalarna unik med bland annat livestreamade föreläsningar via Videochat och en stor användning av realtidsmöten på nätet.

Samtidigt köps Marratech upp av Google och Högskolan övergår till att som första svenska lärosäte nyttja Adobe Connect. Högskolan väljer att stå utanför SUNETs gemensamma projekt att gå över till Adobe Connect och väljer istället att drifta en egen installation. Högskolan Dalarna blir snabbt störst i landet vad gäller nyttjande av Adobe Connect i undervisningen.

Under året projektanställs en medieproducent vid Högskolan Dalarna i syfte att höja kvaliteten på Högskolans inspelade föreläsningar.

2010 - IKT-pedagogiskt centrum består nu av 9 medarbetare och är en utvecklande, supporterande och drivande enhet inom nätbaserad utbildning. Högskolan Dalarna är först i landet med att publicera sig på iTunesU.

Högskolan Dalarna börjar nu en strategisk satsning på NGL (nästa generations lärande) för att utveckla högskolan till att bli ledande inom högre utbildning och nätbaserat lärande/lärande med stöd av IT, inte på nät utan även på campus. Högskolan får tre miljoner kronor av KK-stiftelsen för att utveckla forsknings- och utvecklingsprogrammet NGL.

Vid slutet av året har IKT sammantaget 11 medarbetare, exklusive de heltidsanställda som jobbar med NGL-programmet.

2011 inleds de första lärar-initierade utvecklingsprojekten inom NGL-programmet och forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser startar på hösten sin första termin. Den består då av 14 doktorander, 11 med bas i Dalarna och 3 med sin bas vid Örebro Universitet, som driver forskarskolan tillsammans med Högskolan Dalarna.

Under året utarbetas även planer på att ombilda och utvidga IKT-pedagogiskt centrum och på hösten presenteras NGL-Centrum - en enhet bestående av tidigare IKT-pedagogiskt centrum, NGL-programmets utvecklingsdel och högskolepedagogiken.

2012 har NGL-programmet fått upp ångan ordentligt. Programmet omsätter 23 miljoner (Utveckling 14 mkr och forskning 9 mkr) och består av såväl en forskarskola som över 25 utvecklingsprojekt. NGL-Centrum fortsätter arbeta med uppdraget att ge support och stöd i pedagogisk utveckling, såväl på nätet som på campus. Den andra Next Generation Learning Conference äger rum och lockar över 200 deltagare från ett flertal länder.

Årsrapport 2012 (pdf)

2013 var crescendot för arbetet med en gemensam supportorganisation. Tidigare hade avdelningar för sig självt ansvarat för olika delar av support mot studenter och personal. Men med projektet om en gemensam supportorganisation effektiviserades arbetet och en bättre mer enhetlig support tillgängliggjordes. NGL projektet Benchmarking av Sjuksköterskeprogrammet tilldelas utmärkelsen E-xcellence Associates in Quality av European Association of Distance Teaching (EADTU).

Årsrapport 2013 (pdf)

2014 NGL-programmet är inne på sitt avslutande år och 12 stycken NGL projekt beviljas medel för året. Kommersialiseringen av högskolans egenproducerade lösning för streaming och inspelning av föreläsningar, Videochat, börjar användas vid Lunds Universitet. Utöver detta samarbete har fler lärosäten och organisationer visat intresse över Videochat vars enkelhet har en stor del i detta. Det tidigare NGL projektet Flexibla undervisningsformer i samarbete med Hargeisa University, Somaliland beviljas medel från SIDA och samarbetet mellan Högskolan Dalarna och universiteten i Hargeisa och Amoud gällande Barnmorskeutbildning fortsätter. Under året beslutar högskolan om projektet eDU, som innebär en satsning på hela den digitala miljön på lärosätet och innefattar omkring 30 personal från olika avdelningar.

I november månad nomineras Högskolan Dalarna till den prestigefyllda Education award 2014 i samband med konferensen Wharton SEI Center for Advanced Studies in Management at the University of Pennsylvania in Management and Quacquarelli Symonds (QS). Bidraget är inom e-learning innovation med fokus på pedagogisk utveckling och hur lärosätet arbetar med synkron kommunikation.

2015 Högskolan Dalarna får en ny vision där NGL fortsatt har en stark ställning. Den tredje Next Generation Learning Conference planeras till 18-19 november och starka band till KTH och Umeå Universitet knyts. Under våren tilldelas det nyligen avslutade NGL projektet Benchmarking av språk utmärkelsen E-xcellence Associates in Quality av European Association of Distance Teaching (EADTU). Under de senaste åren har NGL centrum haft studiebesök från hela världen för att studera hur vi arbetar och utvecklar inom NGL-området. Mellan 20-25 studiebesök sker per år.

Avdelningen arbetar med att utveckla den högskolepedagogiska planen för lärosätet. Vid halvårsskiftet har NGL centrum sammantaget 21 medarbetare. Tyvärr beslutas det under året att avdelningens Medieproduktion skall avvecklas.

2016 Arbetet med eDU-projektet fortsätter och fokus läggs nu på att utveckla lärplattform där vi tittar på externa leverantörer som på bästa sätt kan tillgodose våra pedagogiska krav men även vara en naturlig del i vår nya lärmiljö som genomsyras av Next Generation Learning och Making Learning Possible.

Avdelningen har under detta år arbetat med att utveckla vår pedagogiska avsiktsförklaring vilket skett genom flertalet pedagogiska seminarium.

Chef
023-77 81 39
070-289 81 39

NGL-centrum

NGL-centrum

IKT-pedagog/tekniker
023-77 81 29

IKT-pedagog/tekniker
NGL-centrum
023-77 81 29

Medieproducent
023-77 82 62

Medieproducent
NGL-centrum
023-77 82 62

IKT-pedagog/tekniker
023-77 81 47

IKT-pedagog/tekniker
NGL-centrum
023-77 81 47
Främst support och utbildning på Fronter och Samtalsrummen ("Connect")

IKT-pedagog/tekniker
023-77 81 45

IKT-pedagog/tekniker
NGL-centrum
023-77 81 45

Mediaproducent

Mediaproducent
NGL-centrum

Utvecklingsledare
023-77 85 05
Fil dr
023-77 85 05

Utvecklingsledare
NGL-centrum
023-77 85 05
Fil dr
NGL-centrum
023-77 85 05

IKT-pedagog/tekniker
023-77 81 43

IKT-pedagog/tekniker
NGL-centrum
023-77 81 43

Utvecklingsledare
023-77 81 38
070-340 81 38

Utvecklingsledare
NGL-centrum
023-77 81 38
070-340 81 38
Arbetar med omvärldsanalys samt utvecklingsfrågor kring IT och lärande. Föreläser och utbildar inom området vid NGL-centrum.

Programledare
023-77 80 31

Programledare
NGL-centrum
023-77 80 31

IKT-pedagog/tekniker
023-77 89 55

IKT-pedagog/tekniker
NGL-centrum
023-77 89 55

IKT-pedagog
023-77 84 58

IKT-pedagog
NGL-centrum
023-77 84 58

IKT-pedagog/tekniker
023-77 81 07

IKT-pedagog/tekniker
NGL-centrum
023-77 81 07
IKT-pedagog/tekniker

Systemutvecklare
023-77 81 81

Systemutvecklare
NGL-centrum
023-77 81 81

IKT-pedagog/tekniker
023-77 81 08

IKT-pedagog/tekniker
NGL-centrum
023-77 81 08

Utvecklingsledare
023-77 81 30

Utvecklingsledare
NGL-centrum
023-77 81 30
Uvecklingsansvarig digitala lärmiljöer

Utvecklingsledare (Tjänstledig)

Utvecklingsledare (Tjänstledig)
NGL-centrum

Systemutvecklare
023-77 81 41

Systemutvecklare
NGL-centrum
023-77 81 41

Chef
023-77 81 39
070-289 81 39

Chef
NGL-centrum
023-77 81 39
070-289 81 39

Pedagogisk utvecklare inriktning mot NGL
023-77 86 93
073-069 34 24

Pedagogisk utvecklare inriktning mot NGL
NGL-centrum
023-77 86 93
073-069 34 24

Senast uppdaterad: