Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se

Reesbe

Reesbe - Resurseffektiva energisystem i den byggda miljön, är en företagsforskarskola som drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Mälardalens Högskola, Högskolan Dalarna och företag i de tre regionerna Gävleborg, Dalarna och Mälardalen. Forskarskolan finansieras av KK-stiftelsen och 17 deltagande företag. Reesbe omfattar 12 doktorander, handledare på de tre medverkande lärosätena samt mentorer från företagen.

Läs mer om forskarskolan Reesbe

Forskarskolans mål är:

  • Utbildning av doktorer som specialister inom företagen
  • Nya forskningsrön som implementeras i företagen och leder till nya tekniska eller affärsmässiga lösningar
  • Företagsnära forskning i samproduktion med företagen
  • Akademisk forskning som utvecklas i samarbete mellan de tre lärosätena
  • Nya samarbeten mellan företagen som resultat av doktorandernas forskningssamarbeten.

Syftet med forskningen i Reesbe är att finna lösningar för en effektivare energianvändning i bostäder och offentliga byggnader som är anslutna till fjärrvärmesystemet. Forskningen handlar inte bara om energisparande tekniska innovationer utan också om affärsmodeller för gemensamma energieffektiviseringsåtgärder mellan energi- och fastighetsbolag. Av särskilt intresse för projektet är att studera lösningar för implementering av solenergiteknik för att minska användningen av ändliga resurser (bränslen) och främja lägre klimat- och miljöpåverkan.

Forskningen syftar till:

  • betydande effektivisering i energitillförselsystem
  • betydande minskning av energianvändning i byggnader
  • förbättrat inomhusklimat för både befintliga byggnader och nybyggnationer inom fjärrvärmenätet
  • ökad andel förnybar energi inom fjärrvärmeområdet genom installationer av solenergisystem.

Kontakt

Ewa Wäckelgård

SHINE

SHINE är en europeisk forskarskola där 13 doktorander inom solvärme finansieras av EU Marie-Curie programmet. SHINE har fem doktorandkurser samt flera korta workshopar och seminarier som är framtagna för doktoranderna inom projektet samt övriga doktorander. Forskningen fokuserar på tre områden: solvärme för fjärrvärme, solvärme för industriprocesser och långtidslagring. Doktoranderna planerar disputera 2017-2018. Högskolan Dalarnas projekt är en teknoekonomisk studie om centraliserade och decentraliserade system för solvärme i fjärrvärme. Universitetet i Kassel, Tyskland, är koordinator för projektet.

Läs mer om forskarskolan Shine

Kontakt

Chris Bales

Professor energi och miljöteknik inr solenergiteknik
070-167 91 01
Senast uppdaterad: