Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se

Vår vision

Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle.

Våra värden

Öppenhet, mod och ansvar. Dessa tre värdeord ska verka som ledord för Högskolans framtida utveckling.

Vårt uppdrag

Vi samskapar bildning, utbildning och forskning i Dalarna och i världen.

Visionen beslutades av styrelsen i december 2014. Den fullständiga texten hittar du under bilagor längre ner på denna sida. 

Från vision till handling - styrmodellen

Högskolan har en styrmodell för verksamhet och ekonomi som är integrerad med kvalitetsarbetet, där mål- och resultatstyrning av verksamheten sammanförs till en helhet.

De högskoleövergripande styrdokumenten i modellen utgörs av visionen, och strategidokumentet Att leva visionen – prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019. Visionen är inte tidssatt, medan strategidokumentet är fyraårigt. Det strategiska kvalitetsarbetet vid Högskolan ska läggas upp utifrån dessa dokument.

Processen för verksamhetsplanering vid Högskolan kan på en övergripande nivå beskrivas som följer:

Senast uppdaterad: