Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se

Närmare information från nämnderna, såsom protokoll och beslut gällande fördelningen av forskningsanslaget, finns att läsa för Högskolans anställda på vårt intranät. 

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN)

UFN är det högsta kollegialt sammansatta organet inom Högskolan och har en roll som motsvarar fakultetsnämnden vid ett universitet. UFN ansvarar för säkring och utveckling av kvalitet inom utbildning och forskning samt beslutar om relevanta styrdokument.

Kontakt UFN

 • Lars Rönnegård (ordförande och dekan)
 • Sara Irisdotter Aldenmyr (vice ordförande och prodekan)

Forskarutbildningsnämnden (FUN)

Högskolan har examenstillstånd på forskarnivå inom mikrodataanalys och har doktorander inskrivna vid andra lärosäten verksamma inom alla Högskolans Dalarnas forskningsprofiler. Ansvaret för frågor om forskarutbildning vilar främst på Forskarutbildningsnämnden som är underställd UFN och har en nära koppling till forskningsprofilerna.

Kontakt FUN

 • Lars Rönnegård (ordförande och dekan)

Områdesnämnder

Underställda UFN finns fem områdesnämnder med ansvar för säkring och utveckling av utbildningens kvalitet inom respektive område. Detta sker i form av systematisk utvärdering och fastställande av utbildningsplaner. För granskningsrapporter och mötestider, se respektive nämnds webbsida:

Områdesnämnden Humaniora och språk

Kontakt Humaniora och språk

 • Katherina Dodou (ordförande)
 • Gull Törngren (vice ordförande)

Områdesnämnden Samhällsvetenskap

Kontakt Samhällsvetenskap

 • Ingrid Grosse (ordförande)
 • Hajo Holtz (vice ordförande)

Områdesnämnden Teknik och naturvetenskap

Kontakt Teknik och naturvetenskap

 • Roger G. Nyberg (ordförande)
 • Carl Olsmats (vice ordförande)

Områdesnämnden Utbildningsvetenskap

Kontakt Utbildningsvetenskap

 • Patrik Larsson (ordförande)
 • Juvas Marianne Liljas (vice ordförande)

Områdesnämnden Vård och omsorg

Kontakt Vård och omsorg

 • Ingrid From (ordförande)
 • Anton Grenholm (vice ordförande)

Anställningsförslagsutskottet

Vid Högskolan finns ett anställningsförslagsutskott (AFU) som på uppdrag av UFN handlägger frågor om anställning av lärare inom kategorierna professor, lektor och forskarassistent, liksom frågor om antagning av oavlönad docent samt befordringsärenden. AFU arbetar med uppgifter enligt särskild instruktion från Rektor.

Kontakt Anställningsförslagsutskottet

 • Lars Rönnegård, Dekan, ordförande
 • Sara Irisdotter Aldenmyr, Prodekan, vice ordförande

Disciplinnämnden

Disciplinnämndens uppgift är att handlägga och besluta i ärenden där studenter misstänks för fusk, stör eller hindrar undervisning, prov eller verksamhet på till exempel Högskolans bibliotek. Nämnden handlägger också ärenden där student utsätter någon annan student för sådana sexuella trakasserier som avses i 1 kap § 9 första stycket eller en arbetstagare vid Högskolan för sådana sexuella trakasserier som avses i 6 § andra stycket jämställdhetslagen (1991:433). Läs mer om disciplinärenden.

Kontakt Disciplinnämnden

 • Marita Hilliges, rektor, ordförande
 • Marie Klingberg Allvin, prorektor, vice ordförande

Forskningsetiska nämnden (FEN)

FEN ska se till att uppsatser och projektarbeten på grund- och avancerad nivå bedrivs under etiskt godtagbara former. För att uppfylla syftet bedömer nämnden ansökningar om etiskt tillstånd, bedriver informations- och semiarieverksamhet, samt behandlar anmälningar om vetenskaplig oredlighet.

Personalansvarsnämnd

Personalnämnden prövar frågor om skiljande från anställning, disciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning.

Senast uppdaterad: