Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se

Forskarskolor är sammanhållna forskarutbildningar i samverkan mellan flera ämnen och mellan flera högskolor och universitet. Profilen Utbildning och Lärande samverkar för närvarande inom två forskarskolor. Här presenteras forskarskolorna och de doktorander som ingår i respektive forskarskola.

Skolnära

Skolnära är en forskarskola med en speciell satsning på forskning i nära anknytning till den verksamhet som pågår i skolan. Denna satsning stöds av högskoln och alla kommuner som ingår i ett regionalt samarbete inom ramen för Pedagogisk Utvecklingscentrum Dalarna (PUD), vilket är ett gemensamt organ för högskolan och skolhuvudmän i regionen. Forskarskolan Skolnära företräds vid Högskolan Dalarna av professor Monika Vinterek.

Skolnära I, start 2013

För närvarande är sju doktorander knutna till Skolnära I. Forskarstudierna bedrivs på 50% av heltid och forskarutbildningen har licentiatexamen som slutmål. Samtliga doktorander är antagna i pedagogiskt arbete och arbetar med forskningsfrågor som har en tydlig förankring i skolans praktik. De har Högskolan Dalarna som sin akademiska hemvist, men läser sina forskarutbildningskurser vid Karlstads universitet. Samtliga doktorander har minst en handledare vi Högskolan Dalarna, och de flesta har också en handledare vid Karlstads universitet.

Skolnära II: värdegrund, mångfald och religion, start 2016

Den andra omgången Skolnära (Skolnära II) med fem antagna doktorander bedrivs under samma villkor som Skolnära I, men med Umeå universitet, Institutionen för Idé- och samhällsstudiersom samverkanspartner som samferkanspartner. Det är också där doktoranderna är antagna till utbildning på forskarnivå i ämnet pedagogiskt arbete. Skolnära II har en mer preciserad inriktning än Skolnära I, med Värdegrund, mångfald och religion som samlande tematik. Alla doktorander har en handledare från Umeå universitet och en från Högskolan Dalarna..

Teknikburna kunskapsprocesser

Inom kunskapsområdet "Teknikburna kunskapsprocesser i högre utbildning och yrkesliv" studeras de förändringar som sker i kunskapsprocesser, hos och mellan individer och organisationer, i en tid när allt fler använder informations- och kommunikationsteknik. Högskolan Dalarna bedriver forskning genom en rad aktiviteter. En central roll har forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser, ett samarbete mellan Högskolan Dalarna och Örebro universitet. Forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser företräds vid Högskolan Dalarna av Eva Hultin.

Professor pedagogiskt arbete
023-77 82 85
Univ lektor pedagogik
023-77 84 94
Senast uppdaterad: